نکته های ماشین کاری قبل از آبکاری کروم سخت 

شرایط سطح  مشکل  درمان 
لبه تیز 

در این شرایط پوشش کروم سخت بصورت رشته ای و متمرکز در لبه قطعه رشد می کند. این پوشش در ماشین کاری ترک خورده و ترد است. 

لبه های تیز قطعه باید در مرحله ماشین کاری گرد شده باشند. 

گوشه داخلی قطعه 

در این حالت گوشه داخل بدلیل دانسیته جریان کم ضخامت کمتری از پوشش کروم سخت را می گیرد و یا شاید اصلا آبکاری نشود. 

به هیچ عنوان نباید گوشه داخلی قطعه را با زاویه 90 درجه تراش داد در عوض می توان از روش هایی که در شکل مشخص شده استفاده کرد.