راه اندازی خط آبکاری سرب

راه اندازی خط آبکاری سرب 

این شرکت برای اولین بار در استان اصفهان اقدام به راه اندازی خط آبکاری سرب نموده است. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.