مقايسه برخي خواص پوششهاي كرم سخت و الكترولس نيكل - فسفر

 چکیده:

آبکاری کرم سخت (آبکاری کرم کاربردی یا غیر تزیینی) بوسیله رسوب الکتریکی از محلولهای اسید کرمیک که دارای یک یا چند آنیون کاتالیزوری هستند انجام میشود فلز کرم به طور معمول به منظور افزایش مقاومت به خوردگی سختی و قابلیت روانکاری بوسیله روش الکتریکی رسوب داده می شود. با این حال اغلب حمام های آبکاری کرم سمی و سرطان زا هستند. و به عنوان آلاینده محیط زیست شناخته می شوند علاوه بر سرطان زا بودن ترکیبات کرم شش ظزفیتی میتوانند عوارضی همچون حساست ناحیه فوقانی دستگاه تنفسی، زخمهای پوستی، و ... داشته باشند بنابراین در این تحقیق به منظور داشتن پوشش با خواص مطلوب پوشش کرم سخت و بدون اثرات زیانبار آن طراحی شده است پوشش الکترولس نیکل - فسفر به عنوان جایگزین پیشنهاد شده است و برخی خواص آن نظیر سختی مقاومت به خوردگی منافع اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

 

برای دانلود کامل مقاله به این آدرس مراجعه کنید