آبکاری الکترولس مس 

آبکاری الکترولس یا اتوکاتالیک یک روش آبکاری بدون جریان الکتریکی می باشد که رسوب فلزی از محلول رسوب مبکند. آبکاری الکترولس مس از آبکاری الکتریکی مس از لحاظ قیمت گران تر است و سرعت رسوب آن کمتر. با این حال کاربردهای فراوانی در صنعت و صنایع مختلف وجود دارد، در روش الکترولس تمام سطوح قطعه بطور یکنواخت با رسوب مس پوشانده می شود بدون توجه به سایز و شکل قطعه.