شرکت ایده پویان پوشش توانایی بازسازی و تعمیر قطعات مختلف را دارا می باشد. 

معمولا یک قطعه معیوب بعد از ارسال به محل کارگاه مراحل زیر را طی می کند؛

1- بررسی ظاهری و آنالیز نوع پوشش بکار رفته در سطح قطعه.

2- برداشتن پوشش روش قطعه (آب برداری).

3- معمولا قطعات مخلف در این مرحله نیاز به جوشکاری و ترمیرم دارند.

4- بعد از جوشکاری قطعه سنگ زده می شود و از نظر ابعادی چک می شود.

5- در مرحله آخر قطعه آبکاری شده (با توجه به پوشش مورد نیاز)

هریک از مراحل عنوان شده می تواند با توجه به شرایط قطعه تغییر کند. 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 بازسازی بال ولو های بزرگ صنعت نفت و گاز