تفاهم نامه همکاری الکترولس نیکل اصفهان آبکاری الکترولس 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت ایده پویان پوشش اصفهان و دو شرکت مشغول در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در زمینه مشاوره و انجام کلیه آبکاری و پوشش های موجود از جمله الکترولس نیکل فسفر نیکل سخت، آبکاری انواع مس، آبکاری نیکل، آبکاری نقره و آبکاری های پلیمری و فسفاته